Alle waarheden en feiten over vaccins:

All Truths and Facts About Vaccines:

https://www.bitchute.com/search/?query=vaccin&kind=video

HSM TV dialoog 'De Waarheid over Vaccinaties' 3 uur COMPLEET!

HSM TV dialogue 'The Truth about Vaccinations' 3 hours COMPLETE!

https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA

Het janssen vaccin:

 
Werkzame stof: REPLICATIE-INCOMPETENT RECOMBINANT ADENOVIRUS SEROTYPE 26 VECTOR CODEREND VOOR
GEMODIFICEERD SARS-COV-2 SPIKE GLYCOPROTEÏNE.
Soort D adenovirus type 26 (HAdV-D26) is zowel een oorzaak van EKC-syndroom en ANDERE ZIEKTEN, als een veelbelovende vaccinvector. HAdV-D26-afgeleide vaccins worden onderzocht als beschermende platforms tegen hiv-, zika- en respiratoire syncytiële virusinfecties en BEVINDEN zich in FASE 3 klinische onderzoeken voor ebola.
Adenovirus is in staat tot meervoudige reactivering (MR). MR is het proces waarbij twee of meer virusgenomen met dodelijke schade een interactie aangaan binnen de geïnfecteerde cel om één ​​levensvatbaar virusgenoom te vormen.
De meeste infecties met adenovirus leiden tot infecties van de bovenste luchtwegen.
Adenovirusinfecties komen vaak voor als conjunctivitis , tonsillitis (die er precies zo uitziet als keelontsteking en niet te onderscheiden is van streptokokken, behalve door keelkweek), een oorontsteking of kroep.
Adenovirussen type 40 en 41 kunnen ook gastro-enteritis veroorzaken.
Een combinatie van conjunctivitis en tonsillitis komt vooral veel voor bij adenovirusinfecties.
Sommige kinderen (met name jonge) kan adenovirus ontwikkelen bronchiolitis of longontsteking , die beide kunnen ernstig zijn. Bij baby's kunnen adenovirussen ook hoestbuien veroorzaken die bijna precies op kinkhoest lijken.
Adenovirussen kunnen ook virale meningitis of encefalitis veroorzaken.
In zeldzame gevallen kan adenovirus hemorragische cystitis veroorzaken =
ontsteking van de urineblaas - een vorm van urineweginfectie - met bloed in de urine.
De meeste mensen herstellen vanzelf van adenovirusinfecties, maar mensen met immunodeficiëntie sterven soms aan adenovirusinfecties en - zelden - kunnen zelfs voorheen gezonde mensen aan deze infecties overlijden
Dit kan zijn omdat adenovirale infectie soms kan leiden tot HARTAANDOENINGEN.

 

The janssen vaccine:

 

Active substance: REPLICATION INCOMPETENT RECOMBINANT ADENOVIRUS SEROTYPE 26 VECTOR CODING FOR
MODIFIED SARS-COV-2 SPIKE GLYCOPROTEIN.
Species D adenovirus type 26 (HAdV-D26) is both a cause of EKC syndrome and OTHER DISEASES, and a promising vaccine vector.

HAdV-D26-derived vaccines are being investigated as protective platforms against HIV, Zika and respiratory syncytial virus infections and ARE in PHASE 3 clinical trials for Ebola.
Adenovirus is capable of multiple reactivation (MR). MR is the process by which two or more virus genomes with lethal damage interact within the infected cell to form a single viable virus genome.
Most infections with adenovirus result in upper respiratory tract infections.
Adenovirus infections often occur as conjunctivitis , tonsillitis (which looks exactly like strep throat and is indistinguishable from streptococcus except by throat culture), an ear infection, or croup.
Adenoviruses types 40 and 41 can also cause gastroenteritis.
A combination of conjunctivitis and tonsillitis is especially common in adenovirus infections.
Some children (especially young) can develop adenovirus bronchiolitis or pneumonia , both of which can be serious. In infants, adenoviruses can also cause coughing fits that look almost exactly like whooping cough.
Adenoviruses can also cause viral meningitis or encephalitis.
In rare cases, adenovirus can cause hemorrhagic cystitis =
inflammation of the urinary bladder - a form of urinary tract infection - with blood in the urine.
Most people recover from adenovirus infections on their own, but people with immunodeficiencies sometimes die from adenovirus infections and - rarely - even previously healthy people can die from these infections
This may be because adenoviral infection can sometimes lead to HEART DISEASE.

-------------------------------------------------------------------------------

Wakker worden Nederland!
Chantage plannen met covid vaccin,

Zie waar stiekeme Hugo van de niet zo Christelijke CDA mee bezig is,

dit moet snel bekend worden want dit gaat echt de gevaarlijke kant op.

Hij wil dus echt toegang tot scholen, zorg, horeca etc... gaan weigeren

aan mensen die zich niet laten prikken met een experimenteel vaccin.

Als mensen nu nog niet snappen waar dit heen gaat dan kunnen ze straks niet meer zeggen, we hebben het niet geweten.

Dit zijn dingen die haaks staan op zaken die afgesproken zijn in Neurenberg en schaadt de code van Neurenberg.

Daarin stond dat expliciete vrijwillige toestemming van patiënten vereist is voor experimenten met mensen,

deze werd opgesteld op 9 augustus 1947.

Wake up the Netherlands!
Blackmail plans with covid vaccine,

See what sneaky Hugo of the not so Christian CDA is doing,

this should be known soon because this is really going in the dangerous direction.

He really wants to refuse access to schools, healthcare, catering, etc ...

to people who do not get injected with an experimental vaccine.

If people do not yet understand where this is going, they will soon not be able to say anymore, we did not know.

These are things that are diametrically opposed to things agreed in Nuremberg and harm the Nuremberg code.

It stated that explicit voluntary consent from patients is required for experiments on humans,

it was drawn up on August 9, 1947.

IS JOUW ARTS OPEN EN EERLIJK NAAR JOU OVER DIT EXPERIMENTELE VACC!N?

Het corona 'vaccin’ is feitelijk een nooit eerder toegepaste experimentele gentherapie met mogelijk blijvende wijziging aan uw DNA als gevolg.

BERICHTEN OVER ERNSTIGE SCHADE EN DE DOOD ALS GEVOLG VAN DE INJECTIE STROMEN VAN OVER DE HELE WERELD BINNEN.

Om zowel de Nederlandse bevolking als de arts/verpleegkundige die de injectie gaat zetten in bescherming te nemen heeft stichting Artsen Voor Waarheid twee brieven opgesteld voor de arts en de 'patiënt'.

Een arts is strafbaar als hij iemand vaccineert met dit nieuwe vacc!n en de persoon niet de informatie geeft , dat hij/zij meedoet aan een medisch experiment tot aan december 2023. Jouw arts is verplicht deze informatie te geven en de bijwerkingen te vertellen die op kunnen treden na toedienen van het experimenteel Covidvacc!n!!
Doet jouw arts dit niet, dan is jouw arts strafbaar. Het handelen van de arts is tevens een misdrijf en wordt strafbaar gesteld middels het Wetboek van Strafrecht en de Internationale Verdragen zoals onder meer de Nürnberg-Code 1947 en het Genocideverdrag van 1951.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN COVID-19 VACCIN :
Er zijn twee injecties in het Covid-19 vaccin van Pfizer:
De eerste injectie is acetaminophen, het wordt toegediend om te proberen de ernstige bijwerkingen van de tweede injectie, het ‘vaccin’, te verlichten.

BIJWERKINGEN:
-Syndroom van Guillain
-Barré - immuunsysteem tast zenuwen aan
-Acute verspreide encefalomyelitis
-ontsteking in de hersenen / ruggenmerg
-Transversale myelitis-beschadigt isolerende zenuwcelvezels
-Encefalitis, -hersenontsteking
-Myelitis -ontsteking van het ruggenmerg.
-Encefalomyelitis -ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg
-Meningoencefalitis, -herpes, -Meningitis
-infectie / ontsteking van vloeistof die de hersenen / het ruggenmerg beschermt.
-Encefolapathie -schade of ziekte die de hersenen aantast.
-Convulsies -oncontroleerbare spiersamentrekkingen
-Toevallen-oncontroleerbare spiersamentrekkingen
-Beroerte -slechte bloedtoevoer naar de hersenen veroorzaakt celdood
-Narcolepsie-chronische slaapstoornis, overweldigende slaperigheid overdag
-Kataplexie -spieren worden plotseling slap of verzwakken zonder waarschuwing.
-Anafylaxie -ernstige levensbedreigende allergische reacties.
-Acuut myocardinfarct-hartaanval
-Myocarditis -ontsteking van de hartspier
-Pericarditis-ontsteking van het hartzakje
-Auto-immuunziekte-immuunsysteem valt het lichaam aan.
-Uitkomsten van zwangerschap en geboorte-doodgeborenen
-Niet-anafylactische allergische reacties
-ernstige allergische reacties
-Trombocytopenie-beenmergaandoening, leukemie, immuunsysteem
-Verspreide intravasculaire coagulatie -abnormale bloedstolling in het lichaam
-Veneuze trombo-embolie-bloedstolsels die hartaanvallen veroorzaken
-Artritis en artralgie
-gewrichtspijn
-Ziekte van Kawasaki
-hoge koorts en vervelling van de huid
-Vaccin-versterkte ziekte
-Vaccingerelateerde ademhalingsziekte
-Multisysteeminflammatoir syndroom bij kinderen
-Ontsteking van het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de huid, de ogen of de maagdarmorganen
-Ernstige Verlammingen
-Blindheid
-Kanker
-DE DOOD
Bron bijwerkingen:
https://www.fda.gov/media/143557/download 
Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee
October 22, 2020
Meeting Presentation
Op onderstaande website vindt je alle documenten en bronnen van artsen.
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/

fda.gov
www.fda.gov

 

"Wereldberoemde vaccinatiespecialist, Geert Vanden Bossche, gaf deze week een baanbrekend interview waarbij hij zijn reputatie en carrière riskeerde door zich dapper uit te spreken tegen toediening van Covid19 vaccins.
In wat misschien wel een van de belangrijkste verhalen is die ooit door The Highwire is behandeld, deelde de ontwikkelaar van vaccins zijn extreme zorgen over deze vaccins in het bijzonder en waarom we op het spoor zijn om een wereldwijde immuniteitscatastrofe te creëren."
(segment van de HighWire 11 maart 2021)*
• Het volledige originele interview met Geert Vanden Bossche PhD vind je via onderstaande link:
https://www.geertvandenbossche.org/
Tenzij u zich niet bekommerd om het welzijn en gezondheid van onze burgers? Een groot deel van de bevolking
heeft die corrupte maffia door die jullie als politieke leiders mee in spelen.
Als u uw reputatie nog wil redden:
-Stop the Great Reset !!!
-Stop Worldcontrol (5G) !!!
-Stop deze GENOCIDE (vaccinatiecampagne=ziek of doodgaan) !!!
-Stop deze zinloze lockdowns / vernietiging van de zelfstandigen !!!
-Stop deze Gijzeling van 11.507.000 gezonde mensen!!!
In naam van duizenden Bewuste Burgers die dit weten Dit kunt u niet meer langer ontkennen noch negeren.
M Pauwels

 

 

2021-01-21: Wat kunnen we nog toevoegen aan het goed georganiseerde (want vele jaren voorbereide) Coronahoax beleid van het gevallen kabinet... zijn we al murw geslagen na alle lockdowns, ophokplicht, verzwaringen, quarantaine verplichtingen, test verplichtingen, vrijheidsberovingen, economie en maatschappij ontwrichtingen, indirecte vaccinatieplicht, boetes, politieoptreden bij 'democratische' demonstraties, avondklok, Covidpas, NSB-gedrag als je 'uit de pas' loopt (lees: wakker, bewust en verstandig bent) en
andere mensonwaardige 'maatregelen'... !?
Het enige wat ik nog mis zijn de Vacci-Nazi Razzia's in onze woningen met 'mobiele vaccinatie units'... O wacht, we bieden onszelf al vrijwillig aan als volk, das waar ook. We staan in de rij en zijn dankbaar voor de geboden (Probleem-Reactie-) 'Oplossing'. Of toch niet?
Zijn dit de Bijbelse 'geboorteweeën' en herkennen wij de 'tekenen des tijds' niet? Staan we als mensheid klappend voor onze eigen ondergang (Søren Kierkegaard), als bij het slot van een goede show!? Of zijn er toch andere grote transformaties aan de gang?
__________________________________________________________________________________
 
2021-01-21: What more can we add to the well-organized (because many years prepared) Coronahoax policy of the fallen cabinet ... we are already beaten down after all the lockdowns, housing obligation, aggravated, quarantine obligations, test obligations, deprivation of liberty , economic and social disruptions, indirect vaccination obligation, fines, police action during 'democratic' demonstrations, curfew, Covidpas, NSB behavior when you are 'out of step' (read: awake, aware and sensible) and other inhumane 'measures'. ..!?
The only thing I miss are the Vacci-Nazi Raids in our homes with 'mobile vaccination units' ... Oh wait, we volunteer ourselves as a people,
that's where. We are in line and are grateful for the (Problem-Response-) "Solution" provided. Or not?
Are these the Biblical 'birth pangs' and do we not recognize the 'signs of the times'? Are we as humanity clapping for our own downfall
(Søren Kierkegaard), as at the end of a good show !? Or are other major transformations underway?

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb