Na 14 maanden op het punt dat ik bijna in shock ben met hoeveel mensen nog in deze terroristische pandemie geloven.

Wie nu nog steeds niet ziet en begrijpt wat er aan de hand is is hopeloos verloren, helaas lopen er nog mondluier zombies verdwaald rond, triest en onbegrijpelijk.

*virus* = exosoom – cel deeltje: https://ibb.co/1Kvwy06

Ze LIEGEN hier al 100 jaar hier over, goed verdien model voor de farmaceutische industrie –
zodat ze MILJARDEN kunnen blijven verdienen met levensgevaarlijke nutteloze *vaccins*.

COVID19 DOES NOT EXIST https://www.bitchute.com/video/C9Fpexo2qOnf/

COVID-19 VIROLOGY FRAUD EXPLAINED https://www.bitchute.com/video/h6c7aLpsuyFu/

VIROLOGIST AMANDA VOLLMER – TRUTH ABOUT VIRUSES https://www.bitchute.com/video/zUwoARSECwkz/

Nog meer video’s: https://thebigvirushoax.com/viruses

Zet uw TV uit, luister niet meer naar frauderende corrupte beroeps leugenaars en doe wat onderzoek.

Bij Ninefornews zit dat wel goed met *wakkere mensen* maar deel de video’s desnoods, goodluck.

https://www.ninefornews.nl/oud-huisarts-confronteert-medisch-tijdschrift-met-ongemakkelijke-vraag-waar-is-het-virus/

----------------------------------------------------

After 14 months at the point where I am almost in shock with how many people still believe in this terrorist pandemic.

Anyone who still doesn't see and understand what is going on now is hopelessly lost, unfortunately there are still mouth diaper zombies walking around lost, sad and incomprehensible.
They have been LYING about this for 100 years here, good earning model for the pharmaceutical industry -
so they can keep making MILLIONS with life threatening useless *vaccines*.

Turn off your TV, stop listening to fraudulent corrupt professional liars and do some research.

At Ninefornews that's alright with *awake people* but share the videos if need be, goodluck.

------------------------------------------------------

Het is ook officieel dat Covid-19 niet bestaat.

Het is officieel: Covid-19 bestaat niet!

2020-11-04: Sinds enkele dagen is er 100% wetenschappelijk bewijs dat Covid-19 NIET bestaat!

Na uitvoerig en pogingen dit vermeende 'virus' te isoleren, wat deel is van de methode om vast te stellen of het bestaat en zo ja hoe het zich gedraagt, is vast te komen staan dat er geen sars cov.2 bestaat en er dus ook geen enkele link kan worden gelegd tussen de vermeende 'corona zieken', overledenen en besmettingen.

Lees verder: (Dutch & Eng.)

Bron: https://www.weesdeweerstand.nl/covid19-bestaat-niet/#fvp_vi8f58aaba42324

Bron:  https://gemmaodoherty.com/investigations/live-from-nphet-which-is-unable-to-provide-any-scientific-proof-that-covid19-exists/

Bron: https://davidicke.com/2020/11/13/there-is-no-virus-when-that-penny-drops-all-else-follows-david-icke-dot-connector-please-share/

It's also official that Covid-19 doesn't exist.

It's official: Covid-19 doesn't exist!

2020-11-04: For several days there is 100% scientific proof that Covid-19 does NOT exist!

After extensive efforts and efforts to isolate this alleged 'virus', which is part of the method to determine whether it exists and if so how it behaves, it has been established that no sars cov.2 exists and therefore no no link whatsoever can be made between the alleged

'corona sick', deceased and infections.

Read more: (Dutch & Eng.)

Sourse: https://www.weesdeweerstand.nl/covid19-bestaat-niet/#fvp_vi8f58aaba42324

Sourse: https://gemmaodoherty.com/investigations/live-from-nphet-which-is-unable-to-provide-any-scientific-proof-that-covid19-exists/

Sourse: https://davidicke.com/2020/11/13/there-is-no-virus-when-that-penny-drops-all-else-follows-david-icke-dot-connector-please-share/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaccinatie? Het virus bestaat niet! (I)

Tot op de dag van vandaag is het coronavirus als zodanig nooit gevonden. Desondanks blijven ‘die enge beestjes’ maar onderwerp van gesprek op de alternatieve nieuwskanalen: “Het virus is er natuurlijk wél, maar de maatregelen zijn buiten proportie”, oreren de ‘wakkeren’.
“Ze hupsen maar van de een naar de ander via die vervelende ‘aerosolen’ in de lucht”, weet men te vertellen.
“Vast staat dat die externe vijand er wel degelijk is”, stellen de commentaren resoluut.
Niemand wil immers ook nog eens bestempeld worden tot ‘virusontkenner’.
Ontkennen betekent volgens Van Dale “niet bekennen, niet erkennen of loochenen”.
Maar hoe kun je bekennen als er niets te kennen valt, of loochenen als iets er eenvoudig niet is?
Het is hoog tijd dat duidelijk wordt dat het virus niet bestaat.
Dit is cruciaal omdat het acuut tentoonstelt dat de maatregelen een heel ander doel dienen dan virusbestrijding.
Nog wezenlijker is dat daarmee onverbiddelijk de ware aard wordt bloot gelegd van degenen die over ons heersen, alsmede hun intenties.
Dan vallen de schellen van de ogen en komt massale bewustwording nabij.

Lees verder > Bron: https://commonsensetv.nl/vaccinatie-het-virus-bestaat-niet-i/

Vaccination? The virus does not exist! (I)

To this day, the coronavirus as such has never been found. Nevertheless, 'those scary creatures' remain a topic of conversation on the alternative news channels: “The virus is of course there, but the measures are disproportionate,” say the 'awakened ones'.
“They just hop from one to the other via those annoying 'aerosols' in the air,” they say.
“It is certain that the external enemy is indeed there,” the comments resolutely state.
After all, nobody wants to be labeled a 'virus denier'.
Denying means, according to Van Dale, “not to admit, not to acknowledge or to deny”.
But how can you confess when there is nothing to know, or deny when something simply isn't there?
It is high time that it became clear that the virus does not exist.
This is crucial because it shows acutely that the measures serve a very different purpose than virus control.
Even more essential, it inexorably exposes the true nature of those who rule over us, as well as their intentions.
Then the scales fall from the eyes and massive awakening approaches.

https://en.commonsensetv.nl/vaccinatie-het-virus-bestaat-niet-i/

 

De afbeelding hierboven is één van de vele afbeeldingen die worden misbruikt / gebruikt voor Corona / Covid-19 < deze niet eens bestaat!
De afbeeldingen die van bacillen zijn, zijn dus NIET van virussen!

The image above is one of the many images being abused / used for Corona / Covid-19 < it doesn't even exist!
So the images that are of germs are NOT of viruses!