Mondkapjes:
> Gebruik hiervan is voor onze medewerkers niet zinvol.
> Alleen medisch personeel werkt met professionele maskers.
> Mondkapjes helpen alleen als ze op de juiste wijze worden aangebracht en
regelmatig worden vervangen.
> De simpele (papieren) mondkapjes beschermen de drager niet tegen een virus, zoals corona.
> Het dragen hiervan is eerder ziekmakend en zijn kankerverwekkend.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Face masks:
> Use of these is not useful for our employees.
> Only medical personnel work with professional masks.
> Mouth masks will only help if they are applied correctly and
replaced regularly.
> The simple (paper) masks do not protect the wearer against a virus, such as corona.
> Wearing this is rather sickening and cause cancer.

Richtlijnen RIVM: bron: http://www.pittig.care/over-pittig/coronavirus/

 

Neuroloog waarschuwt voor hersenbeschadiging door mondkapjes

Margareta Griesz-Brisson werkt als neuroloog in Mulheim en Londen. Ze vertelt waarom de corona maatregelen, en dan met name het mondkapje een regelrechte ramp zijn niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen die zich de adem laat afsnijden.
Immuunsysteem:

Om te beginnen zegt ze ter geruststelling dat we onze gezondheid grotendeels in eigen handen hebben. Door goede voeding, goed water, veel beweging, gezelligheid, vreugde, liefde en veel frisse lucht kunnen we zelf ons immuunsysteem versterken.

De neuroloog vindt het opvallend dat de regering dat nu net verbiedt. De overheid beveelt juist aan om de handen te desinfecteren, afstand te houden tot elkaar en mond- en neusbedekking.

Handdesinfectie zorgt voor allergieën, huidziekten en allerlei eczeem.

Misdaad:
Afstand houden of social distancing is een brutaliteit, een verachting van de mens en pure wreedheid.

Het gebruik van mondkapjes beschouwt ze als een misdaad, want de mens kan zonder voeding, dagen lang zonder water, maar slechts minuten lang zonder zuurstof. Het mondmasker veroorzaakt zuurstofgebrek en een overschot aan kooldioxide.

Zuurstofgebrek:
Ze waarschuwt dat de hersenen zeer gevoelig op zuurstofgebrek reageren.

Er zijn zelfs hersencellen die niet langer dan drie minuten zonder zuurstof kunnen overleven.

De acute symptomen van het optredende tekort aan zuurstof zijn hoofdpijn, benauwdheid, concentratiestoornissen en een tragere reactiesnelheid.

Maar het is allemaal nog erger voor de muilkorfdrager. Hersencellen delen zich niet of nauwelijks. Dus als de regering straks de bevolking weer toelaat gewoon te gaan ademen, zullen de verloren cellen door deling niet meer teruggewonnen kunnen worden.

Wat weg is blijft weg!

En dan nog iets belangrijks voor angstige mensen. Zij geloven dat zij zich kunnen beschermen tegen virussen. Echter heeft een virus een grootte van 0,8 micrometer, terwijl de poriën van het mondkapje in grootte variëren tussen 80 en 500 micrometer.

Een masker beschermt dus helemaal niet tegen een virus!

Bron: Margareta Griesz-Brisson

Kinderen en jongeren:

De neuroloog geeft dus aan dat zuurstofgebrek de hersenen beschadigt. Voor de jeugd en jongeren zijn de mondmaskers helemaal ontoelaatbaar, omdat zij een zeer actief en adaptief immuunsysteem hebben. Hun hersenen zijn net zo actief.

Het kind moet zoveel leren. Volgens mevrouw Griesz-Brisson snakken de hersens van de jongeren naar zuurstof. Hen beroven van zuurstof is niet alleen een gevaar voor hun gezondheid, maar ook misdadig.

Het zuurstofgebrek remt de ontwikkeling van de hersenen en de ontstane schade kan niet meer worden teruggedraaid.
Meer gevaar:

Er is nog een ander gevaar van het dragen van muilkorven op dagelijkse basis, met name gedurende meerdere uren. Als iemand besmet is met een luchtwegvirus kan iets van het virus uitgestoten worden bij iedere ademhaling. Hierdoor zal iemand met een goed sluitend mondkapje virussen steeds opnieuw inademen waardoor de concentratie van het virus in de longen en neuspassages toeneemt. (zie ook)
Collega’s:

Dokter Margareta roept haar collega’s op wakker te worden. Zij zegt dat ze weet hoe schadelijk zuurstofgebrek is voor de hersenen, maar de cardioloog weet dit voor het hart en de longarts voor de longen. Gebrek aan zuurstof veroorzaakt schade aan elk orgaan.

Ook de Ierse professor Cahill vertelt aan Del Bigtree in een interview dat mondmaskers zorgen dat de drager minder zuurstof binnenkrijgt. Ye wijst erop dat de latent aanwezige virussen, inclusief corona, juist opnieuw naar boven zullen komen. Voeding, vitamines (en zo min mogelijk stress) houden je afweersysteem op peil. (lees hier verder)

Verantwoordelijkheid:
Wie draagt de verantwoordelijkheid voor deze misdaad, vraagt Griesz-Brisson zich hardop af?

“Wij zijn verantwoordelijk voor wat we denken. Niet de media.”
“Wij zijn verantwoordelijk voor wat we doen. Niet onze baas.”
“We dragen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid. Niet de WHO.”
“We dragen verantwoordelijkheid voor wat in ons land gebeurt. Niet de regering.”

https://www.dlmplus.nl/2020/10/02/neuroloog-waarschuwt-voor-hersenbeschadiging-door-mondkapje/

Neurologist warns of brain damage by mouth masks

Margareta Griesz-Brisson works as a neurologist in Mulheim and London. She explains why the corona measures, and in particular the mouth mask, are a complete disaster not only for young people, but for anyone who lets their breath cut off.
Immune system:

For a start, she says reassuringly that we are largely in our own hands of our health. Through good nutrition, good water, lots of exercise, fun, joy, love and lots of fresh air we can strengthen our immune system.

The neurologist finds it striking that the government has just prohibited this. The government recommends disinfecting the hands, keeping a distance from each other and covering the mouth and nose.

Hand disinfection causes allergies, skin diseases and all kinds of eczema.

Crime:
Keeping your distance or social distancing is a brutality, a contempt for humans and pure cruelty.

She considers the use of mouth masks a crime, because people can go without food, without water for days, but only minutes without oxygen. The mouth mask causes a lack of oxygen and an excess of carbon dioxide.

Lack of oxygen:
It warns that the brain reacts very sensitively to lack of oxygen.

There are even brain cells that cannot survive without oxygen for more than three minutes.

The acute symptoms of the occurring lack of oxygen are headache, breathlessness, concentration problems and a slower reaction speed.

But it's all worse for the muzzle wearer. Brain cells do not or hardly divide. So if the government will allow the population to resume normal breathing, the lost cells will no longer be recovered by division.

What's gone stays gone!

And then one more important thing for anxious people. They believe they can protect themselves against viruses. However, a virus has a size of 0.8 microns, while the mouthpiece pores vary in size between 80 and 500 microns.

A mask does not protect against a virus at all!

Source: Margareta Griesz-Brisson

Children and young people:

The neurologist therefore indicates that oxygen deprivation damages the brain. The mouth masks are completely inadmissible for the youth and young people, because they have a very active and adaptive immune system. Their brains are just as active.

The child has to learn so much. According to Mrs. Griesz-Brisson, the brains of the youngsters are hungry for oxygen. Depriving them of oxygen is not only a danger to their health, but also a crime.

The lack of oxygen slows down the development of the brain and the damage that has arisen cannot be reversed.
More danger:

There is another danger of wearing muzzles on a daily basis, especially for several hours. If someone is infected with a respiratory virus, some of the virus can be expelled with each breath. As a result, someone with a tightly fitting mouth mask will inhale viruses over and over again, increasing the concentration of the virus in the lungs and nasal passages. (see also)
Colleagues:

Doctor Margareta calls on her colleagues to wake up. She says she knows how damaging oxygen deprivation is for the brain, but the cardiologist knows this for the heart and the pulmonologist for the lungs. Lack of oxygen causes damage to every organ.

Irish professor Cahill also tells Del Bigtree in an interview that mouth masks ensure that the wearer gets less oxygen. Ye points out that the viruses latent, including corona, will surface again. Food, vitamins (and as little stress as possible) keep your immune system up to standard. (read more here)

Responsibility:
Who is responsible for this crime, Griesz-Brisson asks aloud?

“We are responsible for what we think. Not the media. ”
“We are responsible for what we do. Not our boss. ”
“We are responsible for our health. Not the WHO. ”
“We are responsible for what happens in our country. Not the government. ”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

< Wearing a mask has been proven to be very unhealthy.
Just put 1 on it, measure your saturation (oxygen in your blood) and your heart rate, then measure again after 10 minutes, and then again after 30 minutes.
Your oxygen is already less than 93% after 10 minutes.
In the hospital we then add a liter of oxygen to ensure that your organs and your brain remain healthy.
After half an hour, the values ​​are alarming and cells die.
First of all, from the cells that have the best blood circulation in your organs.